Regulamin Rekrutacji do przedszkola

Zarządzenie Nr 1/2018
Dyrektora   Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Zalesiu Śląskim z Oddziałem Zamiejscowym w Lichy
z dnia -02.02.2018 r.

w sprawie: wprowadzenie regulaminu rekrutacji do przedszkola

Podstawy prawne:

1. Art.204ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe(dz. U. z 2017r.poz60)
2. Uchwała NR XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27.02.2017 r.
3. Zarządzenie Nr 0050.343.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 24.stycznia.2018

§1

1. Wprowadza się Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Zalesiu Śląskim z Oddziałem Zamiejscowym w Lichyni – zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja
2. Rekrutacja dotyczy dzieci 2,5 - 6 letnich.
3. Nabór prowadzi się w terminie od  12.03.2018r do 30.03.2018  roku.

§2

Regulamin stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Traci moc Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 13.03.2017r

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Załącznik nr  1
do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/2018
z dnia 02.02.2018r.

Regulamin Rekrutacji do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego,
Publicznego Przedszkola w Zalesiu Śląskim
z Oddziałem Zamiejscowym w Lichyni
– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Podstawy prawne:

1. Art.204ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (dz.U. z 2017r.poz60)
2. Uchwała NR XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27.02.2017 r.
3. Zarządzenie Nr 0050.343.2018Burmistrza Leśnicy z dnia 24.stycznia.2018
4. Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.  z 2013 r., poz.135)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego.
W tym przypadku decyzję o przyjęciu do przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.
2. Zapisy Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Zalesiu Śląskim z Oddziałem Zamiejscowym w Lichyni,  zwany dalej „Regulaminem”,  określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do przedszkola, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  zakres uprawnień   i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Zalesiu Śląskim z Oddziałem zamiejscowym w Lichyni,  ze względu na to, że przedszkole jest publiczną placówką ogólnodostępną.
3. Rejestracja kandydatów do przedszkola odbywa się sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim ul,. Dworcowa 4.
4. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor przedszkola. Informacja umieszczana jest na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.  
5. Dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 0050.343.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 24 stycznia 2018r w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Komunikat jest publikowany na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora przedszkola.
7. Przedszkole prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
8. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano Publiczne Przedszkole w Zalesiu Śląskim jako przedszkole pierwszego wyboru.

§ 2.

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) przedszkolu – należy rozumieć Publiczne Przedszkole w Zalesiu Śląskim z Oddziałem Zamiejscowym w Lichyni;
2) dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w   Zalesiu Śląskim  
3) Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora przedszkola w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
4) kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone Uchwałą Nr XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 LUTEGO 2017r w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
5) liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, które zostały zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną i złożyły wymagane dokumenty we właściwym czasie;
6) liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niżej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;
7) wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
8) samotnym wychowywaniu dziecka – należy przez to rozumieć, że dziecko jest wychowywane przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicami;
9) wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Zalesiu Śląskim z Oddziałem zamiejscowym w Lichyni,

Rozdział II
Zasady rekrutacji

§ 3.

1. Do przedszkola w danym roku szkolnym  przyjmowane są:

1) dzieci 6-letnie w celu odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego oraz  dzieci w wieku od 3 do 5 lat, dzieci 7-letnie, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego
2) w wyjątkowych wypadkach może być przyjęte dziecko 2,5 – letnie.

2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać bezpośrednio w placówce
3. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowane we wniosku są wiążące. Dopuszcza się zmiany tylko w szczególnych przypadkach.
4. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do przedszkola do większej liczby  placówek,  rodzic  określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

§ 4.

1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

1) zarejestrowanie kandydata;
2) postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
3) podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do przedszkola;
4) potwierdzenie przez rodzica przyjęcia miejsca w przedszkolu
5) podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola;
6) postępowanie odwoławcze;
7) postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

§ 5.

1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w § 5 ust. 1, niż wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
4. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący i wprowadzone Uchwałą Nr XXVIII/144/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 marca 2017r
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza   liczbę miejsc, komisja kwalifikuje dzieci do przyjęcia według wieku rozpoczynając od najstarszego.
6. W przypadku, gdy wszyscy kandydaci zamieszkali w gminie są przyjęci do przedszkola pierwszego wyboru, a przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się na zasadach określonych w § 4 postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do innych przedszkoli na terenie gminy.
7. Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych w § 5 ust. 2 – 4  regulaminu.
8. Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminach wskazanych w Zarządzeniu Burmistrza Nr 0050.343.2018 z dnia 24 stycznia 2018r poprzez zamieszczenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do  danego przedszkola na tablicy ogłoszeń.
9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal posiada wolne miejsca, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie wskazanym w Zarządzeniu Burmistrza Nr 0050.343.2018  z dnia 24 stycznia 2018r

Rozdział III
Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

§ 6.

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola jest złożenie Wniosku o przyjęcie  dziecka  do przedszkola wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim.
3. Wypełniony wniosek wraz  z załącznikami składa się we wskazanym w Zarządzeniu Burmistrza Nr 0050.343.2018 z dnia 24 stycznia 2018r terminie do dyrektora przedszkola pierwszego wyboru.
4. Do wniosku dołącza się załączniki wskazane we Wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola
5. Dokumenty – kryteria ustawowe - składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kpa odpisu lub wyciągu z  dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
6. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.
7. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica/opiekuna. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
8. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

Rozdział IV
Procedura  odwoławcza

§ 7.

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
2. Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział V
Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 8.

1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.
2. Na dany rok szkolny terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa organ prowadzący
3. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.

                                                      

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
135098
Free business joomla templates